استانداردها و آئین نامه های مقابله با حریق ” مرجع و روش های تست”

صنعت ساختمانی :
1- مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ها
2- آئین نامه های محافظتی سازه ها در مقابل آتش – مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
3- استاندارد UL263 جهت سازه های ساختمانی که یک روش تست است
4- استاندارد Efectis که روش تست می باشد
5- استاندارد به نام BS
6- آئین نامه هایی به نام IBC ، UBC ، NFPA5000 ، NFPA 251
7- ASTM E119 که روش تست می باشد.
8- ناظر بر اجرای تمام استاندارد های آتش سوزی و تایید کننده مرجع در بخش ساختمانی، سازمان های آتش نشانی در شهر های مختلف کشور هستند.
صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی :
UL 1709 تست اصلی و مورد نیاز صنعت نفت و گاز 1-.
2- BS 476 روش تست است
BS 8202-Part 1 شامل روش تست و اجرا 3-
4- NFPA 251 & 58 (Hose Stream Test) و … .