معیار پذیرش ضخامت پوشش مقاوم به حریق سازه اسکلت فلزی

مطابق آئین نامه های موجود و ضوابط ارائه شده مربوط به سازه های ملزم به اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق، زمانی ضخامت پوشش های مقاوم به حریق سازه های فلزی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که ضخامت متوسط کار اجرا شده از ضخامت پوشش طراحی شده که به تایید سازمان آتش نشانی رسیده کمتر نباشد.